Chúng ta ai rồi cũng chết

Cuộc sống chúng ta không có điều gì là chắc chắn cả. Có một điều duy nhất chắc chắn là ai rồi cũng chết. Tuy nhiên chết như thế nào thì mỗi người lại là một trải nghiệm khác nhau, phụ thuộc vào lúc còn sống người đó sống thế […]